آيين نامة تكميلي اجرايي دوره هاي كارشناسي ارشد در دانشگاه آزاد اسلامي


اين بخشنامه به شماره 92042/73 مورخ 1/10/76صادر شد. شايان ذكر است كه اصلاحيه اي نيز بر اين بخشنامه به شمارة 119333/73 مورخ 14/12/76 ارسال گرديد كه در آن مادة 1 و تبصره 3 از ماده 1 تغييراتي پيدا كردند . تغييرات در متن اخير اعمال شده اند.
2.آيين نامة تكميلي اجرايي دوره هاي كارشناسي ارشد در دانشگاه آزاد اسلامي اين بخشنامه به شماره 92042/73 مورخ 1/10/76صادر شد. شايان ذكر است كه اصلاحيه اي نيز بر اين بخشنامه به شمارة 119333/73 مورخ 14/12/76 ارسال گرديد كه در آن مادة 1 و تبصره 3 از ماده 1 تغييراتي پيدا كردند . تغييرات در متن اخير اعمال شده اند. مقدمه اين آيين نامه به منظور انطباق مصوبات دانشگاه آزاد اسلامي با مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي براي تمامي دوره هاي كارشناسي ارشد به شرح زير توسط شوراي پژوهش دانشگاه تدوين شد و در تاريخ 24/8/76 به تصويب شوراي دانشگاه رسيد. ماده 1 اعضاي هيذت علمي تمام وقت دانشگاه با داشتن حداقل مرتبه استادياري و كد شناسايي دانشگاه آزاد اسلامي مي توانند به طور همزمان حداكثر در 5 پايان نامه كارشناسي ارشد به عنوان استاد مشاور همكاري نمايند. اعضاي هيأت علمي نيمه وقت و مدعو نيز با داشتن حداقل مرتبة استادياري و كد شناسايي دانشگاه آزاد اسلامي مي توانند به طور همزمان در 3 پايان نامه كارشناسي ارشد به عنوان استاد راهنما و در 3 پايان نامه كارشناسي ارشد به عنوان استاد مشاور همكاري نمايند. تبصره 1 چنانچه استاد راهنما و يا مشاور در دانشگاه آزاد اسلامي شاغل نباشد ، داشتن درجه دكترا به منظور هدايت يا مشاوره پايان نامه هاي كارشناسي ارشد براي وي الزامي است. تبصره 2 دارندگان درجه دكترا از ساير موسسات و مراكز كه عضو هيات علمي نباشند ، در صورت دارا بودن شرايط علمي و عمومي ، مي توانند راهنمايي يا مشاوره پايان نامه هاي دانشجويان كارشناسي ارشد را بر عهده بگيرند. تبصره 3 در رشته هايي كه استاديار به تعداد كافي وجود ندارد ، استاد راهنما را مي توان با تأئيد معاون پژوهشي سازمان مركزي از بين مربيان برجسته دانشگاه كه داراي حداقل 10 سال سابقه كار مفيد آموزشي و پژوهشي باشند ، انتخاب كرد. اين تبصره اعضاي هيأت علمي با درجه دكتراي عمومي در رشته هاي پزشكي ، دامپزشكي، دندانسازي و دارو سازي رانيز شامل مي شود. تبصره 4 اعضاي هيات علمي كه راهنمايي 3 رسالة دانشجويان دوره دكترا را بر عهده داشته باشند نمي توانند به طور همزمان در بيش از 3 پايان نامه كارشناسي ارشد به عنوان استاد راهنما تعيين گردند. تبصره 5 اعضاي هيات علمي واجد شرايط اين ماده در صورت تمايل و نياز مي توانند در ساير واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي در زمينة راهنمايي و مشاوره در پايان نامه هاي كارشناسي ارشد همكاري نمايند. در هر صورت هيچ عضو هيأت علمي مجاز نيست راهنمايي يا مشاورة بيش از تعداد پايان نامه هاي پيش بيني شده در اين ماده را به طور همزمان در واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد اسلامي بر عهده گيرد. تبصره 6 معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي عهده دار كنترل تعداد پايان نامه هايي است كه هر عضو هيات علمي در واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي به عهده دارد.معاون پژوهشي واحدهاي دانشگاهي و در واحدهاي كوچك ، رئيس واحد موطفند موضوع، چكيده ، نام استاد راهنما و استاد مشاور ( با كدهاي مربوط به اعضا ي هيات علمي ) و نام دانشجو را بلافاصله پس از تأئيد گروه مربوط براي معاون پژوهشي سازمان مركزي ارسال كنند تبصره 7 در شرايط استثنايي كه واحد دانشگاهي با كمبود اعضاي هيأت علمي تمام وقت رو به رو است و امكان جذب استادان راهنما براي انجام دادن پايان نامه هاي كارشناسي ارشد موجود نيست ، فقط با تأئيد معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي ( سازمان مركزي ) هر عضو هيأت علمي مي تواند مازاد بر تعداد مندرج در اين ماده به عنوان استاد راهنما يا استاد مشاور انتخاب شود . در صورت وجود شرايط استثنايي ، درخواست بايد پس از تأئيد گروه آموزشي و شوراي پژوهشي واحد دانشگاهي ، براي تأئيد نهايي به معاونت پژوهشي سازمان مركزي ارسال گردد. تبصره 8 حداكثر واحدهاي درسي حق التدريس معادل قابل پرداخت براي رساله هاي دكترا و پايان نامه هاي كارشناسي ارشد در مجموع 16 واحد معادل در هر نيمسال است كه اضافه بر واحدهاي درسي موطف هر عضو هيات علمي است. ماده2 دانشجو پس از گذراندن نخستين نيمسال تحصيلي مي تواند موضوع پايان نامه خود را با موافقت استاد راهنما تعين كند و در فرم شماره 1 پيوست تنظيم نمايد و براي تصويب به گروه آموزشي مربوط تسليم نمايد. براي اين كار ، دانشجو بايد علاوه بر دريافت فرم شماره 1، يك نسخه از نمودار گردش كار و راهنماي نحوه تنظيم پايان نامه ها را از گروه مربوط تحويل بگيرد . واحد موظف است پس از تأئيد موضوع پايان نامه نسبت به دريافت كد شناسايي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد از دفتر معاونت پژوهشي سازمان مركزي اقدام نمايد. ماده 3 موضوع پايان نامه كارشناسي ارشد پس از موافقت استاد راهنما بايد به تصويب گروه تخصصي و تأئيد شوراي پژوهشي واحد برسد. ماده 4 استاد راهنما به پيشنهاد دانشجو، موافقت كتبي استاد و تأئيد گروه آموزشي مربوط تعيين مي شود و حكم از سوي معاون پژوهشي واحد صادر مي گردد. در واحدهاي كوچك و نيز واحدهايي كه به هر دليل معاون پژوهشي ندارند، حكم استاد راهنما از سوي رئيس واحد صادر خواهد شد. ماده 5 در انتخاب استادان راهنما و مشاور تا حد نصاب تعيين شده در ماده 1 اولويت با اعضاي هيأت علمي تمام وقت واجد شرايط در هر واحد دانشگاهي است. ماده 6 به پيشنهاد استاد راهنما يك نفر از اعضاي هيأت علمي يا متخصصان و محققان برجسته با رعايت شرايط مندرج در تبصره هاي 1و2 ماده 1 اين آئين نامه و پس از تأئيد در شوراي آموزشي گروه، به عنوان استاد مشاور تعيين مي شوند. ماده 7 دانشجو موظف است پس از برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه ، فرم شماره 2 پيوست را براي درج در پژوهش نامه سالانه دانشگاه آزاد اسلامي تكميل كند و همراه با برگه تسويه حساب به گروه مربوط ارائه نمايد. فرم شماره 2 تكميل شده پس از تأئيد مدير گروه مربوط به معاون پژوهشي واحد تحويل داده مي شود تا به امور پژوهشي سازمان مركزي ارسال گردد. ماده 8 جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد با شركت هيأت داوران متشكل از اعضاي زير تشكيل مي شود: 1.استاد راهنماي پايان نامه 2.استاد مشاور 3.يك نفر از اعضاي هيأت علمي يا متخصصان و محققان آن رشته ، به پيشنهاد گروه آموزشي و تأئيد معاون پژوهشي واحد و در صورت نداشتن معاون پژوهشي با تأئيد رئيس واحد