<%@ Language=VBScript %>

Home

 

اطلاعیه دانشجویان هنرمند و خلاق واحدتهران جنوب 

دانشجویان عزیز چنانچه عکسهایی زیبا با دیدی خلاق از فضای مختلف دانشکده محل تحصیل خود در این واحد گرفته اید برای وب سایت دانشگاه به آدرس faculty@azad.ac.ir  بفرستید تا همه مخاطبین سایت دانشگاه، دانشجویان و اساتید محترم از آثار هنری شما دیدن فرمایند.

مرکز اطلاع رسانی