بازگشت به صفحه اول 

 

 

◄نام نشریه: دریچه

 ◄ نام صاحب امتیاز: مرجان حسن مقدم

 ◄ نام مدیر مسوؤل: مرجان حسن مقدم

 ◄زمینه های انتشار:فرهنگی،سیاسی و اجتماعی، سینما، معلومات عمومی

 ◄ نام دانشکده محل انتشار:علوم انسانی

  ◄نام نشریه: بامداد

 ◄ نام صاحب امتیاز: محمد نجاری

 ◄ نام مدیر مسوؤل: محمد نجاری

 ◄زمینه های انتشار:فرهنگی،ادبی

 ◄ نام دانشکده محل انتشار:تربیت معلم

◄نام نشریه: خط کش

 ◄ نام صاحب امتیاز: حمید نوردانش

 ◄ نام مدیر مسوؤل: حمید نوردانش

◄زمینه های انتشار:علمی، پژوهشی

 ◄ نام دانشکده محل انتشار:فنی

◄نام نشریه: وفا

 ◄ نام صاحب امتیاز: فاضله نصیرپور

 ◄ نام مدیر مسوؤل: فاضله نصیر پور

 ◄زمینه های انتشار:فرهنگی ، اجتماعی،هنری

 ◄ نام دانشکده محل انتشار: مدیریت و حسابداری

◄نام نشریه: پرتو فرهنگ

 ◄ نام صاحب امتیاز: محمود ترابی

 ◄ نام مدیر مسوؤل: محمود ترابی

 ◄زمینه های انتشار:فرهنگی ، اجتماعی،سیاسی

 ◄ نام دانشکده محل انتشار:فنی

◄نام نشریه: پژوهش در مدیریت

 ◄ نام صاحب امتیاز: دکتر عبدالرضا سبحانی

 ◄ نام مدیر مسوؤل: دکتر عبدالرضا سبحانی

 ◄زمینه های انتشار:علمی، پژوهشی

 ◄ نام دانشکده محل انتشار:مدیریت و حسابداری

نام نشریه: روان شناسی علمی ایران

نام صاحب امتیاز: پوریا زرین فر

نام مدیر مسؤول : پوریا زرین فر

 

◄ زمینه های انتشار: روان شناسی

 

نام دانشکده محل انتشار: دانشکده تربیت معلم
 

□ نام نشریه :سلام

 

□ نام صاحب امتیاز:عباس طهماسبی زاده

 

□نام مدیر مسؤول : عباس طهماسبی زاده

 

□زمینه های انتشار: فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی

 

□نام دانشکده محل انتشار: دانشکده علوم انسانی

     
  • نام نشریه : کوچه
  • نام صاحب امتیاز: انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی
  • نام مدیر مسؤول: عباس سعیدی
  • زمینه های انتشار : فرهنگی ، ادبی و اجتماعی
  • نام دانشکده محل انتشار" دانشکده تربیت معلم

 
     
Islamic Azad University (south tehran branch)/دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب