Home

صندوق تامین خسارت حوادث دانشجوئی

صندوق فوق به منظور تامین بخشی از هزینه های خسارت حوادث دانشجوئی تاسیس شده است. 

شرایط عضویت :

1-     عضویت در صندوق مذکور اجباری می باشد.

2-    تعهد صندوق فقط به منظور جبران خسارت ناشی از حادثه می باشد.

مبلغ عضویت:

1-  حق بیمه برای یک سال به ازای هر دانشجو 5000 ریال می باشد.

تعهدات صندوق:

تعهدات صندوق در صورت بروز حادثه برای هر دانشجو به شرح ذیل می باشد.

1 - هزینه پزشکی ناشی از هر حادثه تا مبلغ3000000 ریال

2-در صورت نقص عضو و از کارافتادگی (کلی یا جزئی) نا شی از حادثه تا مبلغ 20000000ريال

3- در صورت  فوت ناشی از حادثه  10000000ريال

4- فقط هزینه ها پزشکی ناشی از حادثه در تاریخ وقوع قابل پرداخت بوده و هزینه های تداوم درمان قابل پرداخت نمی باشد.

5- در صورت بروز نقص عضو خسارت برحسب تعرفه در حدود درصد نقص عضوی که توسط پزشکی قانونی تایید شده باشد قابل قبول است.

نحوه اعلام خسارت:

1-   درصورت بروز حادثه ،دانشجوی حادثه دیده یاولی دانشجو برای دریافت خسارت مکلف است حداکثر ظرف مدت دو/2ماه پس از بروز حادثه نسبت به ارائه مدارک ذیل به کمیته پرداخت خسارت واحد اقدام نماید:

2-    تکمیل اصل نمونه برگ 114/16 الزامی می باشد.

3-  اصل گزاش حادثه و در خواست دانشجو با ذکر تاریخ دقیق ، نوع و علت حادثه بابررسی دقیق و مهر تایید مسئولین واحد قابل قبول می باشد.

4-  اصل صورت هزینه ها و مدارک در مانی و بیمارستانی زمان حادثه (صورت هزینه های تداوم درمان پس قابل قبول نمی باشد) قابل قبول می باشد.

5-  اصل گواهی فوت صادره اداره ثبت احوال منضم به اصل مجوز دفن و معاینه جسد پزشکی قانونی یا تصویر برابر اصل شده آن توسط دادگستر (در مورد حوادث منجر به فوت)

6-  اصل گواهی پزشکی قانون مبنی بر اتمام درمان  و تعیین درصد نقص عضو احتمال حادث شده یا تصویر برابر اصل شده آن توسط دادگستری (در مورد حوادث منجر به نقص عضو)

تبصره:چنانچه دانشجو تحت پوشش سایر بیمه ها اعم از تامین اجتماعی یا خدمات درمانی نیز باشد مدارک ارائه شده با ذکر میزان مبلغ دریافتی بایستی توسط بیمه گران مذکور تایید ومدارک برابر اصل شده باشد.

 کمیته پرداخت خسارت:

1- کمیته پرداخت خسارت واحد متشکل از رئیس واحد به عنوان رئیس کمیته و معاونت اداری و مالی و معاونت دانشجوئی به عنوان اعضاء اصلی و دبیر کمیته پرداخت خسارت می باشد.

2-  دبیر کمیته پرداخت خسارت با عنوان متوالی امور بیمه حوادث می باشد.

3-  گزارش حادثه بایستی بطوری دقیق از نظر تاریخ وقوق و مکان و نوع حادثه توسط دبیر کمیته پرداخت خسارت مطرح و مورد تایید قرار گیرد.

تذکرات مهم:

1- خسارت پرداختی فقط در صورت بروز حادثه قابل پرداخت بوده و هچگونه خسارتی بابت فوت و یا نفص عضو یا درمان ناشی از بیماری توسط صندوق قابل پرداخت نمی باشد.

2- مواردی زیر و یا تحقق خطر ناشی از آن مشمول تعهدات صندوق تامین خسارت حوادث دانشجوئی خارج است.

الف) خود کشی

ب) صدمات بدنی که بیمه شده عمدا موجب آن شود.

ج) استفاده از مواد مخدر و محرک

د) ارتکاب بیمه شده به اعمال مجرمانه

ه) فوت بیمه شده بعلت حادثه عمدی از طرف ذینفع

و) جنگ، شورش و بلایای طبیعی و فورس ماژور

3- کلیه خساراتی که براثر انجام فعالیت ورزشی صورت گیرد خارج از تعهدات صندوق فوق الذکر     می باشد.

4- مهلت ارائه مدارک جهت دریافت خسارت  از سوی بیمه شده 45 می باشد.

5- کلیه شرایط و مقررات که در این بخشنامه ذکر نشده مشمول ضوابط مصوب بیمه مرکزی می باشد.

*دانشجویان گرامی در صورت نیاز می توانند به آقای محمد بخشی زاده به عنوان دبیر کمیته پرداخت خسارت واحد مراجعه یا با تلفن مستقیم 88304933  -   30-8830826داخلی 2263تماس حاصل فرمائید.